Website

Hartwig Art Foundation besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Hartwig Art Foundation alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

Voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens en het gebruik van cookies verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

Auteursrecht

De inhoud van de website www.hartwigartfoundation.nl is beschermd op grond van de auteurswet. Tenzij toegestaan op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving, is het niet toegestaan om (enig deel van) de website te openbaren of te verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hartwig Art Foundation.

E-mail

De informatie verzonden in een e-mailbericht van Hartwig Art Foundation is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is zij/hij/hun niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hartwig Art Foundation staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Indien u een bericht ten onrechte ontvangt verzoeken wij u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via contact@hartwigartfoundation.nl en het bericht te verwijderen.